u Powrót

 

 

Paweł Szustkiewicz                                                                              
Gimnazjum nr  9 w Olsztynie
Kl. I h

  

                                                                                                                         

 

Temat: Wytwarzanie energii elektrycznej.

  czas 1*45 min.

 

  Cele operacyjne lekcji

 

1.      Wiadomości:

- wie, z czego produkowany jest prąd w Polsce, wie, w jaki sposób wytwarzany jest prąd w elektrowni cieplnej
-
zna inne sposoby wytwarzania energii elektrycznej
- rozumie niebezpieczeństwo związane z produkcją energii elektrycznej w
elektrowniach jądrowych (Czarnobyl)

2. Umiejętności:

- umie bezpiecznie korzystać z domowej instalacji elektrycznej
- potrafi rozpoznać rodzaje elektrowni              

3. Postawy:

- kształtowanie świadomości ekologicznej
- kształtowanie poczucia ostrożności

4. Forma organizacji pracy:

- zbiorowa

 5. Metody pracy:

pogadanka, pokaz, elementy wykładu

 6. Środki dydaktyczne: tablica i kreda, zdjęcia, zeszyty ćwiczeń

 

Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela i uczniów

Czas

Czynności organizacyjne

Wprowadzenie uczniów do klasy i sprawdzenie listy obecności.

5'

Wprowadzenie do tematu

N: Na poprzednich lekcjach poznaliście domową instalację wodno-kanalizacyjną, czy możecie wymienić inne rodzaje instalacji, które znajdują się w waszych domach?

U: instalacja gazowa, elektryczna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna.

N: Bardzo dobrze. Powiedzcie, która z wymienionych instalacji ma najszersze zastosowanie?

U: instalacja elektryczna.

N: Jak myślicie, dlaczego?

U: Ponieważ większość urządzeń znajdujących się w naszych domach trzeba zasilać energią elektryczną.

N: Tak, bardzo dobrze. Na dzisiejszej lekcji poznacie sposoby wytwarzania energii elektrycznej.

 

 

10'

Temat lekcji

N: Pisze na tablicy temat lekcji. Temat: Wytwarzanie energii elektrycznej.

 

2'

Rozwinięcie tematu

N: Musicie wiedzieć, że w dzisiejszych czasach, najpowszechniej stosowaną instalacją jest instalacja elektryczna. Łatwość produkowania, przetwarzania, i przesyłania energii elektrycznej powoduje, że mimo późnego wprowadzenia jej do powszechnego użytku (w końcu XIX w.) wysunęła się na pierwsze miejsce spośród innych form energii wykorzystywanej bezpośrednio przez człowieka. Powiedzcie mi gdzie jest produkowana energia elektryczna?

U: W elektrowniach.

N: Jakie rodzaje elektrowni możecie wymienić?

U: Elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne, biogazowe, jądrowe.

N: Jak myślicie, jakie elektrownie są najczęściej stosowane w Polsce?

U: Elektrownie cieplne (węglowe), wodne.

N: Możecie wymienić największe polskie elektrownie cieplne?

U: Bełchatów, Kozienice, Turów, Dolna Odra, Rybnik, Pątnów, Jaworzno.

N: Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 51, przyjrzyjcie się schematowi elektrowni cieplnej i spróbujcie opisać poszczególne fazy przemiany węgla w prąd elektryczny.

U: Taśmociągiem węgiel transportowany jest do młyna kulowego.

W młynie kulowym bryły węgla kruszone są na pył węglowy, który trafia do paleniska pod kotłem. Spalany pył węglowy oddaje swoją energię wodzie, woda zamienia się w parę wodną. Na skutek wypuszczenia pary wodnej pod wysokim ciśnieniem obraca się turbina a wraz z nią wirnik generatora, który zaczyna produkować prąd elektryczny.

N: Co się dzieje z prądem wyprodukowanym przez generator?

U: Prąd trafia do transformatorów za pomocą, których jego napięcie zostaje podwyższone.

N: W jakim celu zostaje podwyższone napięcie prądu?

U: W celu zmniejszenia strat podczas przesyłania energii na duże odległości.

N: Bardzo dobrze. Jaką drogę pokonuje prąd zanim trafi do waszych domów?

U: Liniami wysokiego napięcia trafia do stacji transformatorowo rozdzielczych, do osiedli  miejskich dostarczany jest liniami o niższym napięciu, a następnie do naszych domów.

N: Jakie napięcie ma prąd w gniazdkach?

U: 220-230 V

N: Dobrze. Już wiemy, jaką drogą trafia energia elektryczna do naszych domów, powiedzcie, co dzieje się z ubocznymi produktami, które powstają po spaleniu węgla w elektrowni cieplnej?

U: Substancje lotne po oczyszczeniu przez filtry poprzez kominy wydalane są do środowiska, odpady stałe (popiół) wraz z wodą gromadzone są w specjalnych zbiornikach i oczyszczane.

N: Powiedzcie, co należy zrobić, aby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do środowiska?

U: Spalać węgiel wysokokaloryczny, stosować nowoczesne filtry, zużywać mniej energii elektrycznej, zrezygnować z elektrowni cieplnych na rzecz elektrowni ekologicznych.

 N: Jakie elektrownie są nazywane ekologicznymi?

U: Takie, które nie zatruwają środowiska.

N: Obejrzyjcie schematy i zdjęcia elektrowni ekologicznych- rozdaje zdjęcia.

U: Oglądają zdjęcia.

N: Dlaczego w Polsce nie stosuje się na szeroką skalę alternatywnych sposobów wytwarzania energii?

U: Uwarunkowane jest to położeniem geograficznym i warunkami atmosferycznymi.

N: Z czego produkowany jest prąd w elektrowniach jądrowych?

U: Z pierwiastków promieniotwórczych takich jak: uran pluton.

N: Produkcja energii w elektrowniach jądrowych jest najtańszym źródłem energii, a zarazem najbardziej niebezpiecznym. Jak myślicie, dlaczego?

U: Ponieważ w razie awarii morze zostać skażony duży obszar ziemi.

N: Macie rację. Orientujecie się może czy jest w Polsce elektrownia jądrowa?

U: Tylko doświadczalna w Świerku pod Warszawą.

N: Dlaczego zrezygnowano z budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu?

U: Elektrownia ta była wierną kopią elektrowni w Czarnobylu, która uległa zniszczeniu.

Na skutek ekologów zrezygnowano z jej budowy.

N: Bardzo dobrze. Proszę teraz odpowiedzieć na pytani w zeszytach ćwiczeń na srt.51, 52, 53.

U: Odpowiadają na pytania w zeszytach ćwiczeń.

N: Kontroluje pracę uczniów.

 

  

25'

Czynności zakończeniowe

U: Składają swoje rzeczy.

N: Sprawdza stan pracowni.

U: Opuszczają klasę.

3'

 

<powrót do strony głównej>