u Powrót

MACIEJ MAJEWSKI

IV rok WT

 

KONSPEKT LEKCJI Z TECHNIKI

 

Cele organizacyjne lekcji 2x45 min.

 

TEMAT: Wykonanie brył geometrycznych z kartonu

 

Cele operacyjne lekcji:

I Poziom
a)      Potrafi wymienić i nazwać gatunki materiałów technicznych i potrafi je rozpoznać
b)      Potrafi odczytać projekt

II Poziom
c)      Umie wykonać podstawowe operacje technologiczne z obróbki i łączenia materiałów papierniczych.
d)      Właściwie posługuje się narzędziami do obróbki materiałów papierniczych

 

Postawy

 - Wdrażanie do dokładnego i estetycznego wykonania pracy.
 - Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.
 - Wykorzystanie odpadów jako element wychowania ekologicznego.
 - Pobudzanie do samodzielnej pracy i i rozwijanie inwencji twórczej oraz pomysłowości.

Metody nauczania

 - Pogadanka wprowadzająca
 - Pokaz narzędzi, i czynności technologicznych
 - Pokaz brył geometrycznych: sześcian, prostopadłościan, ostrosłup.
 - Formy organizacji pracy: zbiorowa, indywidualna (dla najzdolniejszych).

 Środki dydaktyczne

 - Gotowe siatki wymienionych brył (zrobione z kartonu)
- Foliogram z siatkami wymienionych brył wraz z wymiarami
 - Materiały: karton, klej
 - Narzędzia i przybory (nożyczki, linijka, ołówek gumka, pędzel do kleju, karton)

 

  

Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela i uczniów

Czas

1 Czynności organizacyjne

N wpuszcza uczniów do pracowni.

U zajmują miejsca i przygotowują się do lekcji.

N sprawdza obecność.

7 min

2 Wprowadzenie do tematu lekcji

Pogadanka

N: Jakie znacie bryły geometryczne?

U: Sześcian, prostopadłościan, ostrosłup, stożek.

N: Ile boków ma prostopadłościan?

U: Sześć.

N: Czy wszystkie boki prostopadłościanu są jednakowe?

U: Jeżeli jest to sześcian to tak. Każdy bok będzie kwadratem. Jeżeli prostopadłościan to boki parami będą takie same.

N: Z ilu boków składa się ostrosłup o podstawie trójkąta i w jakim kształcie są te boki?

U: Z czterech i są to trójkąty.

N: Czy znacie inne ostrosłupy?

U: Ostrosłup o podstawie  kwadratu, prostokąta, pięciokąta.

N: Jak wygląda stożek?

U: Jego podstawa jest w kształcie koła.

 

8 min

3 Planowanie pracy

N pokazuje U wymienione bryły geometryczne (sześcian, prostopadłościan, ostrosłup o podstawie trójkąta),  a następnie U z pomocą N wykonuje na tablicy siatki tych brył. Po narysowaniu siatek na tablicy N wyjmuje przygotowane wcześniej siatki i wszyscy sprawdzają czy narysowana siatka na tablicy jest taka sama jak na wzorcu. Po chwili N przedstawia foliogram, gdzie narysowane są siatki trzech brył geometrycznych wraz z wymiarami.  

10 min

4 Przygotowanie do pracy

N rozdaje narzędzia pracy: nożyczki, ołówki, gumki, linijki, pędzle do kleju, karton

5 min

5 Wykonanie siatki 3 figur geometrycznych

U wykonują siatki przerysowując projekty z foliogramu. Po wykonaniu pracy U wycinają powstałe siatki. Następnie kleją.

35min

6 Ocena pracy ucznia

Po skończonej pracy U kładą wszystkie prace na pierwszej ławce . N podaje kryteria oceny:

a)       zgodność z projektem

b)       jakość wykonania

c)       estetyka wykonania

U oceniają własne prace a N albo się zgodzi z daną oceną albo zaproponuje inną. N stawia oceną do dziennika.

15min

7 czynności zakończeniowe

U sprzątają stanowiska pracy. Dyżurni zamiatają salę. N sprawdza i nadzoruje.

10min

 

 

 

 

<powrót do strony głównej>