u Powrót

 

Opracowanie:

Ireneusz Chojnowski
nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. P.J.Gołaszewskiego
w Gołyminie-Ośrodku
woj.mazowieckie

 

Scenariusz lekcji techniki w klasie IV

 

      

 

 

 Temat: Prace wytwórcze z papieru.

      Czas trwania 2x45 minut.

      Zagadnienia programowe:

-   ocena wykonania zadania technicznego.

Zagadnienia techniczne:


-   technologia wykonania przedmiotu z papieru,
-   bezpieczne posługiwanie się narzędziami.

 

Cele operacyjne zajęć:

Po realizacji zajęć uczeń:
      -          zna metody opracowywania pomysłów technicznych w formie uproszczonej dokumentacji,
      -     zna metody planowego działania,
      -     potrafi zastosować wiedzę w praktyce,
      -     nabiera nawyku posługiwania się dokumentacją techniczną,
      -     czyta dokumentację techniczną ze zrozumieniem.

 Postawy:

  -     odpowiedzialność za ochronę środowiska poprzez oszczędne stosowanie materiałów papierniczych,
  -     wyrabianie  nawyku bezpiecznego posługiwania się narzędziami.

 Środki dydaktyczne:

-  narzędzia i przybory, materiały (zgodnie z indywidualnymi  projektami).

 Formy pracy:

  -     praca z całą klasą - część teoretyczna,
  -     praca indywidualna - część praktyczna.

 Metody pracy:

- pogadanka, pokaz, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

 Procedury osiągania celów:

 I jednostka lekcyjna - planowanie

 1. Czynności organizacyjno-porządkowe.

 2. Dyskusja na temat: "Co możemy wykonać użytkowego z papieru ?".

 3. Prezentacja gotowego wyrobu (np. model zegara do nauki o czasie).

 4. Rozdanie uczniom uproszczonej dokumentacji zegara (kserokopie) i przekazanie niezbędnych informacji na temat jego wykonania.

 1. Dyskusja nad sposobem wykonania modelu.

 2. Analiza uproszczonej dokumentacji zegara.

 3. Omówienie elementów konstrukcyjnych, stosowanych materiałów oraz sposobu montażu.

 1. Opracowanie własnych pomysłów rozwiązań konstrukcyjnych.

 2. Zespołowe i indywidualne opracowanie sposobu wykonania zabawki, spisu niezbędnych materiałów i narzędzi.

 

II jednostka lekcyjna - wykonanie

 1. Czynności organizacyjno-porządkowe.

 2. Przypomnienie konstrukcji zegara, technologii, materiałów i narzędzi potrzebnych do jego wykonania.

 1. Zapisanie na tablicy uogólnionego sposobu wykonania wyrobu.

 2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania wyrobu.

 3. Zwrócenie uwagi na oszczędne gospodarowanie materiałami.

 4. Samodzielne wykonanie modelu zegara zgodnie z zapisanym na tablicy planem.

 5. Ocena działań praktycznych ucznia wraz z umotywowaniem oceny w oparciu o przyjęty system oceniania.

 1. Podsumowanie przeprowadzonych zajęć.

 

<powrót do strony głównej>