<powrót do strony głównej>

Program

nauczania techniki

z wychowaniem komunikacyjnym

w gimnazjum

(klasy I-III)

DKOS-4014-20/02

Autor: Leszek Bakun

PROGRAM DO STAREJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

- od września 2011 r. może być realizowany ale po modyfikacji do nowej podstawy programowej

 

 

CELE PROGRAMU

Celem nauczania techniki w gimnazjum jest:

- przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej

Zadania jakie stoją przed nauczycielem i szkołą to:

- zorganizowanie warunków do samodzielnego działania technicznego z wykorzystaniem typowych metod stosowanych w podstawowych dziedzinach techniki

W wyniku nauczania techniki w gimnazjum uczeń powinien osiągnąć następujące kompetencje:

- określenie i ocenienie własnych mocnych i słabych cech ujawnianych w działaniach technicznych indywidualnych i zespołowych; ocenianie własnych możliwości sprostania wymaganiom wstępnie wybranego zawodu (stanowiska pracy).

- stosowanie różnorodnych metod i środków (symboli, rysunków, kodów i zdjęć), w porozumiewaniu się na temat zagadnień technicznych.

- czytanie i sporządzanie prostych dokumentacji technicznych.

- bezpieczne i wydajne posługiwanie się podstawowymi narzędziami, przyrządami i urządzeniami, dobieranie narzędzi oraz utrzymywanie ich w stanie sprawności.

- eksploatacja urządzeń i systemów technicznych związanych z życiem codziennym z uwzględnieniem zasad i reguł bezpieczeństwa, w tym korzystanie z dróg i pojazdów.

Kompetencje to zbiór umiejętności z których każdą można pominąć jeżeli tylko pozostałe są opanowane na pewnym poziomie.

W przypadku nauczania techniki jest to bardzo ważne. Nie należy obciążać ucznia zbyteczną wiedzą encyklopedyczną w celu osiągnięcia określonej kompetencji.

Przykłady kompetencji, które uczeń powinien osiągnąć po zrealizowaniu programu nauczania techniki w gimnazjum.

1. Uczeń racjonalnie gospodaruje zasobami energii elektrycznej

Aby posiąść taką kompetencję uczeń powinien posiadać następujące wiadomości i umiejętności:

- wie w jaki sposób i z czego wytwarzana jest energia elektryczna

- wie w jaki sposób dostarczana jest energia elektryczna do jego mieszkania, domu

- zna odbiorniki energii elektrycznej

- rozumie podstawowe pojęcia związane z prądem elektrycznym

- zna cenę 1kWh

- rozumie problemy ekologiczne związane z produkcją energii elektrycznej

Aby uczeń mógł osiągnąć te wiadomości i umiejętności muszą być zrealizowane następujące tematy nauczania:

A) Produkcja energii elektrycznej

- produkcja energii elektrycznej z węgla

- inne sposoby produkcji energii elektrycznej

- produkcja energii elektrycznej, a zanieczyszczenie środowiska

- przesyłanie energii elektrycznej

B) Urządzenia elektryczne w moim gospodarstwie domowym

- bhp obsługi urządzeń elektrycznych

- tabliczki znamionowe urządzeń elektrycznych

- urządzenia energooszczędne

C) Koszty użytkowania energii elektrycznej

- jednostki prądu elektrycznego

- pomiar zużycia prądu

- jak zmniejszyć rachunek za prąd elektryczny?

D) Ekologia

- zmniejszenie zużycia prądu elektrycznego, a korzyści ekologiczne

- energia atomowa; za, czy przeciw?

- składowanie odpadów powstających w wyniku wytwarzania energii elektrycznej

W trakcie realizacji powyższych treści nie należy dążyć do opanowania przez ucznia szczegółowej wiedzy na temat produkcji prądu elektrycznego. Uczeń powinien jednak znać podstawowe sposoby wytwarzania energii elektrycznej, a szczególnie znać ekologicznie czyste sposoby wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto nie należy ucznia obciążać wiedzą na temat jaką moc pobierają urządzenia gospodarstwa domowego. Uczeń jednak potrafi odczytać te wartości z tabliczek znamionowych i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

2. Świadomy wybór dalszej swojej edukacji

Aby posiąść taką kompetencję uczeń powinien posiadać następujące wiadomości i umiejętności:

- potrafi określić swoje zainteresowania

- potrafi określić kryteria potrzebne do wykonywania danego zawodu

- zna możliwości dalszej edukacji w swoim miejscu zamieszkania

- zna możliwości zatrudnienia w zawodzie w swojej miejscowości, okolicy

- zna możliwości podnoszenia kwalifikacji w wybranym zawodzie i możliwości przekwalifikowania się

Aby uczeń mógł osiągnąć te wiadomości i umiejętności muszą być zrealizowane następujące tematy nauczania:

A) Prezentacja zawodów

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

- spotkanie z absolwentami szkoły

- wycieczki do zakładów pracy

B) Czynniki decydujące o wyborze zawodu

- moje zainteresowania

- tradycje rodzinne

- predyspozycje zdrowotne

- uwarunkowania ekonomiczne

- rynek pracy

C) Możliwości kształcenia w mojej miejscowości

- prezentacja szkół

- warunki przyjęcia

- możliwości kontynuacji nauki

W trakcie realizacji tej tematyki duży nacisk kładziemy na prezentację zawodów deficytowych w danej miejscowości, kraju, Unii Europejskiej. W miarę możliwości odwiedzamy zakłady pracy, organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, absolwentami szkoły.

3. Ekolog

Aby posiąść taką kompetencję uczeń powinien posiadać następujące wiadomości i umiejętności:

- rozumie treść znaków i symboli umieszczanych na wyrobach

- zna źródła zanieczyszczeń środowiska

- zna materiały szczególnie niebezpieczne dla środowiska

- docenia znaczenie segregacji śmieci

- rozumie znaczenie oczyszczalni ścieków i prawidłowego składowania śmieci

- racjonalnie korzysta z urządzeń w gospodarstwie domowym

Aby uczeń mógł osiągnąć te wiadomości i umiejętności muszą być zrealizowane następujące tematy nauczania:

A) Segregacja śmieci w gospodarstwie domowym

- surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie domowym

- zagospodarowanie odpadów organicznych

- co zrobić z odzyskanymi surowcami wtórnymi?

- materiały szczególnie niebezpieczne dla środowiska i możliwości ich odzyskiwania i utylizacji

- opakowania wyrobów gotowych

B) Produkcja energii

- ekologicznie czyste metody produkcji energii

- zanieczyszczenie środowiska w wyniku produkcji energii z węgla

- energia atomowa

C) Produkcja stali

- wydobycie rudy, a środowisko

- zanieczyszczenie środowiska w wyniku produkcji stali

- znaczenie odzyskiwanie złomu

D) Domowa instalacja wodno-kanalizacyjna

- pozyskiwanie wody pitnej

- ścieki, a środowisko

- znaczenie oczyszczalni ścieków

E) Domowa instalacja gazowa

- produkcja gazu koksowniczego, a środowisko

- przesyłanie gazu

- zanieczyszczenie środowiska w wyniku spalania gazu.

Postawa ekologiczna naszego ucznia jest jedną z najważniejszych kompetencji jakie powinien osiągnąć w gimnazjum. O ekologii powinniśmy mówić w trakcie realizacji wszystkich tematów z techniki. Uczeń musi być świadomy zagrożenia środowiska jakie niesie za sobą technika. Musi też być świadomy tego, że dzięki nowoczesnej technice możemy naprawiać skutki jej negatywnego działania. W czasie realizacji przedmiotu technika kształtujemy u ucznia postawę racjonalnego użytkownika urządzeń gospodarstwa domowego. Znane też muszą być uczniowi pojęcia biodegradacji i recyklingu, jak również dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog.

 

 

Inne przykładowe kompetencje, które uczeń powinien osiągnąć po zrealizowaniu przedmiotu technika:

 

 

 

 

 

ROZKŁAD MATERIAŁU

 

 

 

L.p.

TEMATY LEKCJI LICZBA GODZIN MATERIAŁ NAUCZANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
1 Program nauczania techniki.

Przedmiotowy systemem oceniania

1  

* Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum

* Liczba godzin przeznaczona na realizację programu

* Przedmiotowy system oceniania z techniki

 

- analiza treści podręcznika, zeszytu ćwiczeń do techniki

- określenie cech pozytywnych i negatywnych rozwoju techniki

- przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania z techniki

- rozumie znaczenie techniki we współczesnym świecie

- wie czego będzie się uczył na technice

- wie jakie obowiązują podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń,

- zna obowiązkowe wyposażenie w przybory i przyrządy

- zna kryteria ocen z techniki oraz terminy i formy ich poprawy

2 Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. 1 * Regulamin szkolnej pracowni do techniki

* Bezpieczeństwo w pracowni podczas zajęć

* Apteczka i sprzęt ppoż.

* Postępowanie w razie skaleczenia, wypadku

* Droga ewakuacyjna

* Alarmowe telefony

- analiza regulaminu szkolnej pracowni techniki

- zapoznanie z lokalizacją apteczki i sprzętu ppoż. na terenie pracowni i szkoły

- zapoznanie z drogą ewakuacyjną z pracowni, szkoły

- zapisanie telefonów alarmowych

- zapoznanie z postępowaniem w razie skaleczenia i wypadku

- zna swoje miejsce pracy

- zna zasady wydawania i korzystania z narzędzi w pracowni

- umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać

- wie gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppoż. w pracowni oraz na terenie szkoły

- zna drogę ewakuacyjną z pracowni i szkoły.

- potrafi odpowiednio postępować w razie ogłoszenia alarmu wymagającego ewakuacji z pracowni, szkoły.

- potrafi odpowiednio postępować w razie skaleczenia i wypadku.

- zna numer straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

 

3

Polacy na szlakach techniki 2  

* Nazwiska i życiorysy polskich twórców techniki zarówno w czasach przeszłych jak i obecnych

* Wkład polskiej myśli technicznej w rozwój ludzkości

* Dziedziny techniki, w których Polscy naukowcy mają szczególne osiągnięcia

- prezentacja polskich twórców techniki

- omówienie wkładu polskiej myśli technicznej w rozwój ludzkości

- prezentacja współczesnych nazwisk polskich twórców techniki

 

 

- zna wybitne nazwiska polskich twórców techniki

- zna dziedziny techniki, w których polska myśl techniczna ma szczególne osiągnięcia

- zna współczesne nazwiska polskich ludzi techniki

- rozumie znaczenie nowatorskich i ekologicznych rozwiązań technicznych dla rozwoju ludzkości

4 Ekologia 3 * Rozwój techniki, a ekologia

* Źródła zanieczyszczeń środowiska

* Segregacja śmieci

* Miejsca składowania śmieci

* Surowce wtórne

* Materiały szczególnie niebezpieczne dla środowiska

* Sposoby zmniejszenia zużycia energii.

* Biodegradacja i recykling

- wyjaśnienie pojęcia ekologia

- zapoznanie z pozytywnymi i negatywnymi czynnikami związanymi z rozwojem techniki

- uświadomienie konieczności segregacji śmieci

- zapoznanie z miejscami składowania śmieci

- zapoznanie z lokalizacją punktów skupu surowców wtórnych w najbliższym otoczeniu

- zapoznanie z pojęciami biodegradacji i recyklingu

 

- potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska

- rozumie znaczenie segregacji śmieci

- zna miejsca składowania śmieci w swojej miejscowości

- potrafi wymienić surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie domowym

- wie w jaki sposób ograniczyć "produkcję" śmieci w swoim gospodarstwie domowym

- rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody.

- potrafi odczytać symbole recyklingu na opakowaniach

- zna przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego

- zna odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania

5 Metale 3 * Znaczenie metali dla rozwoju ludzkości

* Rodzaje metali wykorzystywanych w technice

* Otrzymywanie stali

* Problemy ekologiczne związane z wytwarzaniem stali

* Stopy metali

* Materiały zastępujące metale

* Niebezpieczeństwa związane z korozją metali

* Sposoby zabezpieczania konstrukcji metalowych

- zapoznanie z historią produkcji metali

- przedstawienie metali, które w technice znalazły szczególne zastosowanie

- zapoznanie z procesem otrzymywania stali

- prezentacja materiałów zastępujących metale

- omówienie procesu otrzymywania stopów i ich właściwości

- omówienie czynników wywołujących korozję, skutków korozji i sposobów zabezpieczania metali przed korozją

- rozumie znaczenie metali w rozwoju cywilizacji

- wie w jaki sposób pozyskiwano metale dawniej, a jak obecnie

- rozumie problemy ekologiczne związane z wydobyciem rud i jej przeróbką

- zna materiały, które mogą zastępować metale

- wie co tą stopy metalu

- zna rodzaje stopów i ich zastosowanie

- rozumie niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą korozja konstrukcji metalowych

- zna sposoby zabezpieczania konstrukcji metalowych przed korozją

6 Dokumentacja techniczna 10 * Dokumentacja techniczna międzynarodowym językiem ludzi techniki

* Znaczenie norm technicznych

* Rysunek techniczny

* Pismo techniczne

* Wymiarowanie

* Rzuty prostokątne

* Przekroje

* Izometria i dimetria

 

- omówienie dokumentacji technicznej

- zapoznanie z normami technicznymi i ich znaczeniem

- zapoznanie ze sposobem opisywania rysunków technicznych

- zapoznanie z zasadami wymiarowania rysunków technicznych

- doskonalenie umiejętności rzutowania prostokątnego

- zapoznanie z przekrojami i sposobami ich wykreślania

- zapoznanie z zasadami wykreślania brył w izometrii i dimetrii

- rozumie znaczenie dokumentacji technicznej

- rozumie znaczenie norm w technice

- zna elementy rysunku technicznego

- zna zasady wykreślania rysunku technicznego

- potrafi pisać pismem technicznym pochyłym

- rozumie konieczność wymiarowania rysunku i zna zasady wymiarowania

- zna zasady rysowania w rzutach prostokątnych

- zna zasady wykreślania brył w dimetrii i izometrii

- potrafi wykonać przekrój

 

7

Wyobraźnia przestrzenna 2 * Tworzenie modeli z plasteliny, modeliny na podstawie rzutowania prostokątnego - prezentacja rzutów prostokątnych danej bryły

- zapoznanie z zasadami wykonywania brył na podstawie rzutów prostokątnych

- zajęcia praktyczne

- zna zasady wykonywania brył na podstawie rzutów prostokątnych

- potrafi wykonać model na podstawie rzutów prostokątnych i wymiarów

8 Plan poziomy mieszkania 3 * Symbole używane w rysunku budowlanym do rysowania planów poziomych

* Zasady rysowania planów poziomych

* Znaczenie planów poziomych mieszkań

* Własne pomysły projektowania i urządzania mieszkań

- omówienie planów poziomych mieszkań, sposobów ich wykreślania i symboli używanych do ich wykreślenia

- wykreślanie planu poziomego pracowni oraz własnego mieszkania

- projekty własnych rozwiązań architektonicznych

- czyta rysunek budowlany

- rozumie znaczenie planów poziomych mieszkań, domów, budynków użyteczności publicznej

- potrafi narysować plan poziomy swojego mieszkania w odpowiedniej skali

- potrafi umeblować mieszkanie na planie poziomym wg własnej koncepcji przestrzegając zasad ergonomii i estetyki

9 Wytwarzanie energii elektrycznej 2 * Sposoby wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce

* Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni cieplnej

* Elektrownie wodne, wiatrowe, atomowe, słoneczne, biogazowe

* Aspekty ekologiczne związane z wytwarzaniem prądu elektrycznego w poszczególnych elektrowniach

 

- zapoznanie ze sposobami wytwarzania energii elektrycznej w Polsce

- zapoznanie z procesem otrzymywania prądu elektrycznego w elektrownii cieplnej

- prezentacja innych sposobów otrzymywania energii elektrycznej

- zapoznanie z ujemnymi skutkami dla środowiska związanymi z wytwarzaniem energii elektrycznej

- wie z czego produkowany jest prąd elektryczny w Polsce

- wie w jaki sposób wytwarzany jest prąd elektryczny w elektrownii cieplnej

- zna inne sposoby wytwarzania energii elektrycznej

- rozumie niebezpieczeństwo związane z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych /Czarnobyl/

10 Domowa instalacja elektryczna 3 * Przesyłanie energii elektrycznej

* Elementy i symbole domowej instalacji elektrycznej

* Odbiorniki prądu w gospodarstwie domowym

* Zużycie energii elektrycznej

* Rola bezpiecznika w domowej instalacji elektrycznej

* Sposoby obniżenia zużycia energii elektrycznej

* Elementy ekologii związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej

 

- zapoznanie z procesem przesyłania energii elektrycznej z elektrowni do naszych mieszkań

- zapoznanie ze schematem i symbolami domowej instalacji elektrycznej

- omówienie roli bezpiecznika w domowej instalacji elektrycznej

- omówienie czynników warunkujących wysokość rachunku za prąd elektryczny

- omówienie zależności między zużyciem prądu, a ekologią

- wie w jaki sposób dociera prąd do jego mieszkania

- potrafi odczytać schemat domowej instalacji elektrycznej

- rozumie rolę i zasadę działania bezpiecznika w domowej instalacji elektrycznej

- rozumie pojęcia natężenia, napięcia, rezystancji i mocy prądu elektrycznego

- potrafi odczytać z tabliczki znamionowej lub z instrukcji moc danego urządzenia

- wie od jakich czynników uzależniona jest wysokość rachunku za prąd elektryczny

- rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z urządzeniami elektrycznymi

- potrafi obsługiwać domowe urządzenia elektryczne z zachowaniem zasad bhp

- potrafi wskazać sposoby oszczędzania energii elektrycznej

- rozumie związek między zużyciem energii elektrycznej, a środowiskiem

11 Domowa instalacja wodno-kanalizacyjna 2 * Sposoby pozyskiwania, oczyszczania, uzdatniania i przesyłania wody pitnej

* Elementy domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej

* Rola syfonów w instalacji kanalizacyjnej

* Oczyszczalnie ścieków

* Ekologiczne aspekty oczyszczania ścieków

* Sposoby zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwie domowym

 

- zapoznanie ze sposobami pozyskiwania, oczyszczania i przesyłania wody pitnej

- omówienie elementów domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej

- omówienie zasady działania licznika na wodę

- omówienie czynników mających wpływ na rachunek za wodę

- omówienie procesu oczyszczania ścieków

- wycieczka do oczyszczalni ścieków

- wie w jaki sposób jest pozyskiwana woda pitna w jego miejscowości

- rozumie pojęcia oczyszczana i uzdatniana wody

- potrafi wymienić elementy domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej

- rozumie znaczenie syfonów w domowej instalacji kanalizacyjnej

- zna zasadę działania licznika na wodę

- rozumie znaczenie oszczędnego zużywania wody

- potrafi wskazać praktyczne sposoby oszczędzania wody

- rozumie znaczenie dla środowiska oczyszczalni ścieków

- wie jakich płynów nie należy wylewać do ścieków

- rozumie przyczyny obumierania życia w rzekach, jeziorach

12 Domowa instalacja gazowa 2 * Rodzaje gazu używanego w gospodarstwie domowym

* Produkcja gazu koksowniczego

* Przesyłanie gazu

* Elementy domowej instalacji gazowej

* Niebezpieczeństwo związane z ulatnianiem się gazu

* Postępowanie w razie wykrycia ulatniania się gazu

* Obsługa domowych urządzeń gazowych

- zapoznanie z rodzajami gazu jakie są wykorzystywane w domowym gospodarstwie

- zapoznanie z produkcją gazu koksowniczego

- omówienie elementów domowej instalacji gazowej

- omówienie postępowania w razie wykrycia ulatniania się gazu

- omówienie zasad bezpieczeństwa obsługi domowych urządzeń gazowych

- wie w jaki sposób jest produkowany (wydobywany) gaz

- wie jaki rodzaj gazu jest wykorzystywany w jego gospodarstwie domowym i jak jest transportowany

- zna elementy domowej instalacji gazowej

- wie jak postąpić w razie wykrycia nieszczelności gazu

- potrafi bezpiecznie obsługiwać domowy sprzęt gazowy

- rozumie znaczenie racjonalnego wykorzystania gazu

13 Domowa instalacja grzewcza 2 * Sposoby ogrzewania domów

* Domowa instalacja grzewcza

* Rola i zasada działania termostatu w domowej instalacji grzewczej

* Zasada działania licznika ciepła

* Zasady wietrzenia mieszkań zimą

- przedstawienie sposobów ogrzewania mieszkań

- omówienie elementów domowej instalacji grzewczej

- prezentacja zasady działania termostatu

- omówienie zasady działania licznika ciepła

- omówienie zasad wietrzenia mieszkań zimą

- zna sposoby ogrzewania mieszkań

- wie z jakich elementów składa się domowa instalacja grzewcza

- wie jak działa termostat i licznik ciepła

- potrafi prawidłowo wietrzyć swój pokój, mieszkanie

14 Pozostałe instalacje domowe 1 * Domowa instalacja alarmowa

* Domowa instalacja telefoniczna

* Instalacja odgromowa

* Telewizja kablowa

* Internet

- omówienie elementów i znaczenia pozostałych instalacji domowych

- omówienie znaczenia instalacji odgromowej

 

- potrafi wyróżnić inne instalacje występujące w jego mieszkaniu, domu, bloku

- zna zasady eksploatacji poszczególnych instalacji

15 Schematy elektryczne 3 * Symbole i schematy elektryczne

* Obwód elektryczny

* Rysowanie i czytanie schematów elektrycznych

* Montaż układów elektrycznych na podstawie schematu

- zapoznanie z symbolami i schematami elektrycznymi

- przedstawienie zasad wykreślania schematów elektrycznych

- ćwiczenia praktyczne z montażu schematów elektrycznych

- zna symbole elektryczne

- potrafi czytać i rysować schematy elektryczne

- umie zmontować prosty układ elektryczny na podstawie schematu

- potrafi wykonać projekt domowej instalacji alarmowej

16 Obsługa i konserwacja urządzeń - wiertarka, lutownica 4  

* Instrukcja obsługi

* Bezpieczeństwo

* Zasada działania

* Konserwacja

- czytanie i analiza treści instrukcji obsługi dowolnego urządzenia gospodarstwa domowego

- odczytanie treści symboli umieszczonych na obudowie urządzenia

- przedstawienie zasady działania danego urządzenia

- przedstawienie zasad czyszczenia i konserwacji

- potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi danego urządzenia

- rozumie zasadę jego działania

- potrafi bezpiecznie się nim posługiwać

- potrafi dokonać czynności konserwacyjnych przy danym urządzeniu

17 Zadania wytwórcze 4  

* Projekt

* Walory estetyczne i użytkowe

* Dokumentacja techniczna

* Ład i porządek

* Narzędzia

* Bezpieczeństwo podczas pracy

* Oszczędne gospodarowanie materiałami

* Zagospodarowanie odpadów

- zajęcia praktyczne - potrafi przygotować dokumentację techniczną

- potrafi zorganizować bezpieczne stanowisko pracy

- prawidłowo posługuje się przyborami i narzędziami

- dba o oszczędne gospodarowanie materiałem

- dba o ład i porządek w czasie pracy

- docenia wartości estetyczne wykonanej pracy

- docenia znaczenie wykonania pracy (prezentu) samodzielnie

- rozumie problem odpadów poprodukcyjnych

18 Podział środków transportu 2 * Klasyfikacja środków transportu

* Transport samochodowy, a kolejowy

* Transport lotniczy i morski

* Ekologiczne środki transportu

 

- zapoznanie z rodzajami środków transportu

- przedstawienie zalet i wad transportu samochodowego i kolejowego

- omówienie aspektów transport, a ekologia

 

- potrafi dokonać klasyfikacji środków transportu

- zna zalety i wady poszczególnych środków transportu

- rozumie problemy ekologiczne związane z transportem

19 Samochody 3  

* Samochód jako najpopularniejszy środek transportu

* Klasyfikacja samochodów

* Budowa samochodu z napędem spalinowym

* Rodzaje silników samochodowych

* Zasada działania silnika spalinowego

* Nowe rozwiązania technologiczne związane z napędem samochodów

- przedstawienie klasyfikacji samochodów

- omówienie ogólnej budowy samochodu

- prezentacja budowy i zasady działania silnika spalinowego

- omówienie innych rodzajów napędu samochodów

 

- zna klasyfikację samochodów

- umie wyróżnić podstawowe układy samochodu

- zna budowę i rozumie zasadę działania silnika spalinowego

- rozumie pojęcia ABS, SBB itp.

20 Budowa motoroweru 2  

* Definicja motoroweru

* Podstawowe układy motoroweru

* Obowiązkowe wyposażenie motoroweru

* Czynności konserwacyjno-naprawcze motoroweru

- określenie definicji motoroweru

- zapoznanie z ogólną budową motoroweru

- zrozumienie zasady działania poszczególnych układów motoroweru

- prezentacja czynności konserwacyjnych i regulacyjnych przy motorowerze

- zna definicję motoroweru

- zna obowiązkowe wyposażenie motoroweru

- potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi motoroweru

- rozumie zasady działania poszczególnych układów motoroweru

- potrafi przeprowadzić proste czynności konserwacyjne przy motorowerze

21 Przypomnienie podstawowych pojęć z zakresu ruchu drogowego 1 * Elementy drogi

* Podstawowe definicje

* Oznakowanie dróg

* Zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na drodze

 

- przypomnienie z jakich elementów składa się droga

- przypomnienie podstawowych definicji z kodeksu drogowego

- uświadomienie konieczności oznakowania dróg

- uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania na drodze

- zna podstawowe pojęcia z kodeksu drogowego

- wie z jakich elementów składa się droga

- rozumie międzynarodowe znaczenie oznakowania dróg

- zna skutki nieprawidłowego zachowania się na drodze

 

22

Pieszy, rowerzysta i motorowerzysta w ruchu drogowym 1 * Przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego, rowerzysty i motorowerzysty

* Bezpieczeństwo pieszych na drodze

* Kolumny pieszych, rowerzystów i motorowerzystów

* Znaki poziome i pionowe dotyczące pieszego i rowerzysty

 

- omówienie przepisów drogowych dotyczących pieszego, rowerzysty i motorowerzysty

- omówienie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych

- potrafi bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji publicznej

- zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych, rowerzystów i motorowerzystów po drodze indywidualnie i w grupie

23 Warunki dopuszczenia motorowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym 1 * Wiek motorowerzysty

* Wymagane dokumenty

* Wyposażenie motoroweru

* Wycieczki motorowerowe

- zapoznanie z przepisami dotyczącymi warunków jakie musi spełnić motorowerzysta i motorower aby mogli być dopuszczeni do uczestnictwa w ruchu drogowym - rozumie konieczność posiadania karty motorowerowej

- zna obowiązkowe wyposażenie motoroweru

- zna zasady prawidłowego poruszania się w kolumnie motorowerowej

24 Przepisy obowiązujące motorowerzystów w ruchu drogowym 2 * Ruch prawostronny

* Ograniczenie zaufania

* Szczególna ostrożność

* Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem

* Przewożenie bagażu i osób

- omówienie zasad obowiązujących uczestników ruchu

- zapoznanie z hierarchią ważności znaków i sygnałów

- omówienie przepisów związanych z przewożeniem bagażu i osób przez motorowerzystę

- rozumie pojęcia: szczególna ostrożność, ograniczenie zaufania

- zna hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów oraz poleceń

- zna zasady przewożenia bagażu i osób motorowerem

25 Manewry wykonywane przez motorowerzystę 1 * Włączanie się do ruchu

* Zmiana kierunku jazdy

* Zawracanie

* Wymijanie

* Omijanie

* Wyprzedzanie

- prezentacja i omówienie podstawowych manewrów wykonywanych przez motorowerzystę na drodze - rozróżnia poszczególne manewry na drodze

- potrafi prawidłowo wykonać poszczególne manewry

26 Wybrane znaki dotyczące motorowerzystów 2 * Znaki drogowe poziome i pionowe

* Sygnały świetlne

 

- prezentacja i omówienie znaków drogowych i sygnałów świetlnych

- zna poszczególne grupy znaków drogowych

- rozumie znaczenie znaków dotyczące motorowerzystów

27 Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach 2 * Skrzyżowanie:

- z sygnalizacją świetlną

- oznakowane znakami drogowymi

- równorzędne

* Pojazdy uprzywilejowane

- omówienie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach - zna zasady obowiązujące na skrzyżowaniach zarówno oznaczonych jak i nieoznaczonych

- wie jak się zachować wobec pojazdów uprzywilejowanych

28 Droga zatrzymania pojazdu 1 * Czynniki warunkujące zatrzymanie pojazdu:

- prędkość pojazdu

- stan nawierzchni jezdni

- stan ogumienia

- czas reakcji kierowcy

 

- omówienie czynników mających wpływ na zatrzymanie pojazdu

- pomiar czasu reakcji uczniów

- zna czynniki wpływające na zatrzymanie pojazdu

- rozumie pojęcie bezpieczna prędkość

- potrafi zbadać swój czas reakcji

- zna czynniki mające wpływ na czas reakcji

29 Postępowanie w razie uczestniczenia w wypadku drogowym 1 * Oznakowanie miejsca wypadku

* Powiadomienie służb ratunkowych

* Udzielanie pomocy poszkodowanym

- omówienie zasad postępowania w razie uczestniczenia w wypadku - potrafi prawidłowo zachować się w miejscu wypadku

- zna numery alarmowe

- potrafi udzielić pierwszej pomocy

30 Analiza przyczyn wypadków 1  

* Nadmierna prędkość

* Brawura

* Nieznajomość przepisów ruchu drogowego

* Alkohol i narkotyki

* Stan techniczny pojazdów

- omówienie przyczyn powstawania wypadków - potrafi wymienić przyczyny powstawania wypadków drogowych

- rozumie konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego

31 Preorientacja zawodowa 4 * Czynniki wpływające na świadomy wybór zawodu

* Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?

* Zawód, a rynek pracy

- prezentacja wybranych zawodów

- spotkania z przedstawicielami zawodów

- wycieczka do zakładu pracy

- omówienie zawodów, a szans znalezienia pracy

- omówienie ścieżki edukacyjnej związanej z uzyskaniem danego zawodu

- omówienie rynku pracy i zawodów deficytowych w Unii Europejskiej

- potrafi ocenić swoje zainteresowania i możliwości wyboru zawodu

- rozumie znaczenie wyboru zawodu dla jego przyszłości

- zna możliwości kontynuowania nauki celem uzyskania określonego zawodu

- zna możliwości wykonywania pracy w określonym zawodzie w swojej miejscowości i okolicy

- zna rynek pracy w Unii Europejskiej i możliwości podjęcia tam pracy

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Liczba godzin na realizację techniki w cyklu trzyletnim wynosi 2 godziny. Wyboru, w której klasie będzie realizowany program techniki dokonuje szkoła. Godziny te mogą wystąpić w jednej klasie np. w klasie pierwszej lub być rozbite po 1 godzinie w poszczególnych klasach. Korzystniejsze jest jednak aby technika wystąpiła w jednostkach jednogodzinnych przez dwa lata począwszy od klasy pierwszej. Związane jest to z tym, że w klasie pierwszej uczeń może ubiegać się o uzyskanie karty motorowerowej. W klasie starszej wiadomości z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną przypomniane i utrwalone. Realizacja w cyklu dwuletnim daje też gwarancję na dobre przygotowanie ucznia do pomiaru kompetencji na koniec kształcenia w gimnazjum.

Program ten może być realizowany przez każdą szkołę. Nie wymaga się do realizacji tego programu specjalistycznej pracowni. Szkoła powinna jednak dysponować pomocami naukowymi, szczególnie do wychowania komunikacyjnego (plansze, filmy, gry dydaktyczne).

Forma prowadzenia zajęć jest uzależniona od bazy szkoły, predyspozycji nauczyciela jak również ilości uczniów w klasie. Jednak aby proces nauczania-uczenia się przebiegał jak najbardziej efektywnie w czasie zajęć jak najczęściej dokonywać ćwiczeń, pokazów, prezentacji i demonstracji. Nieodzowne jest wspomaganie nauczania poprzez filmy, prezentacje multimedialne, wycieczki, spotkania z przedstawicielami zawodu. Przy wyborze zadań wytwórczych z techniki należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem w trakcie wykonywania ćwiczeń. Jest to o tyle ważne, ponieważ realizacja przedmiotu technika odbywa się bez podziału na grupy.

Niektóre tematy, np. dokumentację techniczną, bezpieczeństwo ruchu drogowego można zrealizować w pracowni informatycznej.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu:

W celu dokonania pomiaru osiągnięć szkolnych należy określić wymagania programowe, które określą zamierzone osiągnięcia uczniów.

Poziomy wymagań programowych

ocena

wymagania

 

celujący

Wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza materiał nauczania w danej klasie, charakterystyczne dla ucznia o indywidualnych zainteresowaniach, nie dające opisać się w zestaw ścisłych określonych kryteriów

bardzo dobry

Wiadomości i umiejętności trudne do opanowania, najbardziej złożone, twórcze i oryginalne, wymagają stosowania w sytuacjach problemowych, korzystania z różnorodnych źródeł informacji

dobry

Wiadomości i umiejętności średnio trudne, umiarkowanie przystępne, bardziej złożone i mniej typowe, przydatne, ale nie niezbędne na dalszym etapie kształcenia, pośrednio użyteczne w życiu

dostateczny

Wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym, najpewniejsze naukowo i najbardziej niezawodne, niezbędne na danym etapie kształcenia, proste i uniwersalne

dopuszczający

Wiadomości i umiejętności najprostsze, potrzebne w życiu, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów:

Najczęściej stosowane sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:

 

Na początku roku szkolnego uczeń musi być poinformowany o przedmiotowym systemie oceniania ucznia z techniki, który powinien być integralną częścią wewnątrz szkolnego systemu oceniania.